Auction 102

Lot 566:

FULL CREW EARLY COSMONAUTS SIGNED 8 COVERS (17)

The auction will start in __ days and __ hours

Start price: $90

Estimated price: $180 - $360

Auction house commission: 25%

Good collection of eight (8) Soviet space covers signed by early cosmonauts. Includes Soyuz-22: Aksyonov, Bykovsky. Soyuz-21: Zholobov, Volynov, Klymuk. Soyuz-32: Lyakhov, Ryumin. Soyuz-35: Popov, Ryumin. Soyuz-33: Rukavishnikov, Ivanov (Bulgaria). Soyuz-36: Kubasov, Farkas (Hungary). Soyuz-32: Lyakhov, Ryumin. Soyuz-21: Zholobov, Volynov.

×